Spaarne Ziekenhuis Jaarverslag 2012

Magazine cover

Financieel jaarverslag

Het beeld in heel Nederland is dat er in 2012 stabilisering en in veel gevallen zelfs productiedaling plaatsvond bij ziekenhuizen. Dit houdt onder andere verband met beleid om zorg zoveel mogelijk in de 1e lijn te verlenen. Maar ook de economische situatie en het hogere eigen risico in de polissen hebben bijgedragen aan de stabiele productieontwikkeling
over 2012 bij het Spaarne Ziekenhuis. De bouw van woningen in de Haarlemmermeer is door de eco-nomische recessie vertraagd.

De aspecten kwaliteit en doelmatigheid spelen een steeds belangrijkere rol in gesprekken met de verzekeraars. De productie- en adherentiegroei blijven echter ook punten van aandacht. Op termijn zal de gemeente Haarlemmermeer namelijk weer sterk groeien. Het Spaarne Ziekenhuis streeft ernaar om zorg te verlenen aan de mensen in het werkgebied zonder dat er wachtlijsten ontstaan en om de kwaliteit van deze zorg continu op een hoger peil te houden. Hiertoe wordt er door het ziekenhuis geïnvesteerd in
de relatie met de 1e lijnszorg en in het serviceniveau naar de patiënten. Het Spaarne Ziekenhuis is volledig gedigitaliseerd en gebruikt een state of the art ziekenhuisinformatiesysteem (Epic) waarmee de patiënten zelf kunnen communiceren via een patiëntenportal. Zo kunnen de patiënten zelf (controle)afspraken maken, herhaalrecepten bestellen, behandelgegevens inzien en mailen.

De omzet steeg in 2012 met 1,9%. De stijging had ondermeer te maken met het toevoegen van TNF alfaremmers aan het ziekenhuisbudget. Voorheen ontvingen patiënten deze middelen rechtstreeks van
de verzekeraar. In 2011 steeg de omzet met een kleine 5%. Het Spaarne Ziekenhuis heeft daarmee bijgedragen aan de maatschappelijke taak de kosten van de zorg zoveel mogelijk te beheersen.

In 2012 zijn de ziekenhuizen overgegaan op prestatiebekostiging. Alle DBC’s worden afgerekend tegen een vooraf overeengekomen contractprijs. Daarmee is afscheid genomen van de oude budget-systematiek waarbij onderscheid werd gemaakt in
een gebudgetteerd A-segment en een vrij B-segment.

Ook in 2013 zal het Spaarne Ziekenhuis blijven investeren in goed bereikbare en kwalitatief hoogwaardige zorg waarbij de patiënt centraal staat. Met de grote verzekeraars in het werkgebied heeft het Spaarne Ziekenhuis over 2012 goede afspraken kunnen maken. Voor 2013 streeft het ziekenhuis een productieontwikkeling na die past binnen het bestuurlijk hoofdlijnen akkoord en de ontwikkelingen
in de regio en in het ziekenhuis. Met name de opening van het Oncologiecentrum zal daarbij een belangrijk aandachtspunt zijn.

Ad 2 Positieve exploitatie
Het behaalde geconsolideerde resultaat over 2012 van € 2,5 miljoen lag ruim boven de voorafgestelde doelstelling. Het Spaarne Ziekenhuis zelf (enkelvoudig resultaat) behaalde een resultaat van
€ 1,9 miljoen (versus begroot € 1,3 miljoen). Het verbeterde resultaat is vooral bereikt door een verbeterde procesvoering en lagere kosten. Op basis van benchmarkgegevens hebben alle onderdelen van het ziekenhuis verbeterplannen opgesteld om de kosten te verlagen. Per saldo kwamen de kosten
€ 0,4 miljoen lager uit dan begroot. De omzet lag
€ 0,2 miljoen boven begroting.

De Steunstichting en de Stichting TranSpaarne (geconsolideerd) droegen samen € 0,5 miljoen bij
aan het resultaat (versus € 0,4 miljoen in 2011).

Download de Jaarrekening

Download de Jaarrekening

5.0 Finaniceel beleid

5.0 Finaniceel beleid

5.2

FINANCIEEL JAARVERSLAG

PRINT

HOME

assets/2012/81c0_SpaarneZiekenhuis_Jaarrekening_2012.pdf

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

assets/2012/8e23_JaarverslagSpaarneziekenhuis_2012.pdf

Colofon

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag

Powered by MagStream
Technology by MagStream Real Time Publishing